maría roja

Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия

Acción
Creación: María Roja
Performers: Maria Chiginskaya, María Roja
Documental proxectado: Два рассказа о памяти (Dúas historias sobre a memoria), de Valery Chiginskiy
Iluminación: Diego Villar I RTA
75 minutos aprox.
2020

Ao longo dos primeiros meses do ano 2018, padecín un problema ocular a raíz do cal me vin privada do sentido da vista. Abastecida de cada vez máis escasos entretementos co paso das semanas, alguén deu en lerme en voz alta, a anacos diarios, a novela de Vladimir Nabokov titulada Ada ou o ardor. Así coñecín esta historia.
Masha leu este libro no ano 2002, durante a primavera, mentres preparaba os seus exames da universidade en San Petersburgo. Comezou a súa lectura para impresionar ao seu profesor de Literatura, do cal estaba platonicamente namorada, quen desconfiaba da capacidade do seu alumnado para comprender esta obra. Así coñeceu esta historia.
Agora, ímosvola contar, de memoria.

Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov é unha acción na que se propón unha sorte de visita guiada ao rexistro que do texto permaneceu nas performers de xeito natural, entretecido este con acontecementos persoais íntimos e eventos históricos de certa relevancia xustapostos no tempo a dita escoita/lectura. A través dun inventario narrativo e formal descontinuo, desbótase a reconstrución fiel do relato textual en favor da implicación física do corpo e do contexto no acto de recordar.
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov tenta ser un exercicio de rescate da memoria orgánica, debedor das nosas tradicións oral e física.

Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия é unha revisión da acción co mesmo título creada para o Festival 85C no MARCO de Vigo e versionada posteriormente na Casa do Saber de Lugo, sede do Museo Universitario da Domus do Mitreo, para o programa Xoves de Moda. Nesta ocasión, a performance ten lugar na Sala de Teatro Roberto Vidal Bolaño, dentro do Festival USCénica.


Ada o Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия

Acción
Creación: María Roja
Performers: Maria Chiginskaya, María Roja
Documental proyectado: Два рассказа о памяти (Dos historias sobre la memoria), de Valery Chiginskiy
Iluminación: Diego Villar I RTA
75 minutos aprox.
2020


A lo largo de los primeros meses del año 2018, padecí un problema ocular a raíz del cual me vi privada del sentido de la vista. Abastecida de cada vez más escasos entretenimientos con el paso das semanas, alguien dio en leerme en voz alta, a fragmentos diarios, la novela de Vladimir Nabokov titulada Ada ou el ardor. Así conocí esta historia.
Masha leyó este libro en el año 2002, durante la primavera, mientras preparaba sus exámenes de la universidad en San Petersburgo. Comenzó su lectura para impresionar a su profesor de Literatura, del que estaba platónicamente enamorada, quien desconfiaba de la capacidad de su alumnado para comprender esta obra. Así conoció esta historia.
Ahora, os la vamos a contar, de memoria.

Ada o Contar de memoria una novela de Nabokov es una acción en la que se propone una suerte de visita guiada al registro que del texto ha permanecido en las performers de manera natural, entretejido éste con acontecimientos personales íntimos y eventos históricos de cierta relevancia yuxtapuestos en el tiempo a dicha escucha/lectura. A través de un inventario narrativo y formal discontinuo, desechándose la reconstrucción fiel del relato textual en favor de la implicación física del cuerpo y del contexto en el acto de recordar.
Ada o Contar de memoria una novela de Nabokov intenta ser un ejercicio de rescate de la memoria orgánica, deudor de nuestras tradiciones oral e física.

Ada o Contar de memoria una novela de Nabokov #Пандемия es una revisión de la acción con el mismo título creada para el Festival 85C en el MARCO de Vigo y versionada posteriormente en la Casa do Saber de Lugo, sede del Museo Universitario de la Domus del Mitreo, para el programa Xoves de Moda. En esta ocasión, la performance tiene lugar en la Sala de Teatro Roberto Vidal Bolaño, dentro del Festival USCénica.

Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #Пандемия
Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov #ПандемияVídeos: Lucía Estévez + USCénica
Fotografías: USCénica + Verónica Moar + Christian García Bello