maría roja

ST (resaca de domingo)

Acción con áIntemperie (maría roja + fran buceta + berio molina + ángel sousa).
40’ aprox.
2011

Domingo. Ou non ter nada que facer. Ocuparse en accións que eviten afrontar a realidade. Un extravío que sume en estados perceptivos alterados, en ausencias momentáneas. Un estrañamento respecto ao entorno, no que a mirada descubre o poético do ordinario. Compartir un tempo real, o tempo cotiá. Pararse. Aburrirse. Resistir.
"S/T (resaca de domingo)" nútrese do silencio, e dos sons que habitan e conforman dito silencio. 30 minutos nos que nada acontece, porque non hai nada que poda pasar, porque non é necesario, nin probable. O único que fala é a pel e unha saba friccionándose, algún electrodoméstico, obxectos cotiáns… interrumpidos só polas respiracións, suspiros, berros, tarareos, golpes e frases inconexas de dous corpos que están nunha situación de permanencia e tedio reais. O seu discurso é moito máis elocuente que calquera palabra, precisamente porque a súa insignificancia signifícao todo.
O catálogo de posturas, actitudes e accións en relación á propia situación e ao espazo xerado polo binomio chan-colchón, vése tinguido do concepto de “picnolepsia” referido por Paul Virilio; a separación da realidade tal e como a percibimos apoiase na amplificación e manipulación dos sons emitidos polos corpos, así coma nunha linguaxe corporal que mistura cotidianidade cunha estraña estilización. Acontecementos e estados improductivos, de paso diario, fanse merecedores da nosa atención, nunha redescuberta dos mesmos.
A coreografía de dous corpos ocupándose, que habitan un espazo íntimo nun día de relixioso descanso, de abrupto parón da inercia do movemento da actividade diaria cotiá, sumidos nunha rutina imposta de xeito invisible, gobernados polo paso do tempo a un ritmo intolerablemente lento, co aburrimento facéndose tanxible: Un espazo e un tempo que encher.


ST (resaca de domingo)

Acción con áIntemperie (maría roja + fran buceta + berio molina + ángel sousa).
40’ aprox.
2011
Domingo. O no tener nada que hacer. Ocuparse en acciones que eviten afrontar la realidad. Un extravío que sume en estados perceptivos alterados, en ausencias momentáneas. Un extrañamiento respecto al entorno, en el que la mirada descubre lo poético de lo ordinario. Compartir un tiempo real, el tiempo cotidiano. Pararse. Aburrirse. Resistir.
"S/T (resaca de domingo)" se nutre del silencio, más de los sonidos que habitan y conforman dicho silencio. 30 minutos en los que nada ocurre, porque no hay nada que pueda pasar, porque no es necesario, ni probable. Lo único que habla es la piel y una sábana friccionándose, algún electrodoméstico, objetos cotidianos… interrumpidos sólo por las respiraciones, suspiros, gritos, tarareos, golpes y frases inconexas de dos cuerpos que están en uha situación de permanencia y tedio reales. Su discurso es mucho más elocuente que cualquier palabra, precisamente porque su insignificancia lo significa todo.
El catálogo de posturas, actitudes y acciones en relación a la propia situación y al espacio generado por el binomio suelo-colchón, se ve teñido del concepto de “picnolepsia” referido por Paul Virilio; la separación de la realidad tal y como la percibimos se apoya en la amplificación y manipulación de los sonidos emitidos por los corpos, así como en un lenguaje corporal que mezcla cotidianidad con una extraña estilización. Acontecimientos y estados improductivos, de paso diario, se hacen merecedores de nuestra atención, en un redescubrimiento de los mismos.
La coreografía de dos cuerpos ocupándose, que habitan un espacio íntimo en un día de religioso descanso, de abrupto parón de la inercia del movimiento de la actividad diaria cotidiana, sumidos en una rutina impuesta de modo invisible, governados por el paso del tiempo a un ritmo intolerablemente lento, con el aburrimento haciéndose tangible: Un espacio y un tiempo que llenar.


ST (resaca de domingo)
ST (resaca de domingo)
ST (resaca de domingo)