maría roja

Pó é pó é pó

Acción con Ohn (maría roja + berio molina)
40’ aprox.
2012

“Pó é pó é pó” nútrese do silencio, e dos sons que habitan e conforman dito silencio. 30 minutos nos que nada acontece, salvo as interrupcións dunha pel en fricción, respiracións, xemidos e berros que constitúen a coreografía dun corpo nunha situación de permanencia real, ocupándose en encher un espazo e un tempo fronte ao parón da inercia do movemento na actividade cotiá. Os estados improdutivos, de paso diario, fanse merecedores de atención, nunha redescuberta dos mesmos. “Pó é pó é pó” é unha peza que afonda na relación entre o movemento físico e a vibración que este produce. De tal xeito, configúrase un espazo acústico no que os seus obxectos sonoros mudan e se desprazan tridimensionalmente para converterse nunha extensión da propia partitura corporal que os xera.


Polvo es polvo es polvo

Acción con Ohn (maría roja + berio molina)
40’ aprox.
2012

“Pó é pó é pó” se nutre del silencio, y de los sonidos que habitan y conforman dicho silencio. 30 minutos en los que nada acontece, salvo las interrupciones de una piel en fricción, respiraciones, gemidos y gritos que constituyen la coreografía de un cuerpo en una situación de permanencia real, ocupándose en llenar un espacio y un tiempo frente al parón de la inercia del movimiento en la actividad cotidiana. Los estados improductivos, de paso diario, se hacen merecedores de atención, en un redescubrimiento de los mismos. “Pó é pó é pó” es una pieza que ahonda en la relación entre el movimiento físico y la vibración que éste produce. De tal modo, se configura un espacio acústico en el que sus objetos sonoros mudan y se desplazan tridimensionalmente para convertirse en una extensión de la propia partitura corporal que los genera.

Pó é pó é pó
Pó é pó é pó

Fotografías: Miguel Vidal