maría roja

Berio (dureé)

Tinta e acrílico sobre lenzo circular de 50 cm. de diámetro, equipo de son
Gravación e edición son: Jesús Andrés Tejada
2015

Berio (dureé) é un retrato formado por palabras no que se tira da memoria automática para construír ao modelo a través dun inventario descontinuo; este vai recollendo acontecementos persoais de carácter íntimo entretecidos cunha selección de eventos históricos relevantes xustapostos aos primeiros, en orde aleatoria. O conxunto caligráfico vai xerando, á vez, o debuxo dunha prenda de abrigo, dun lugar de acubillo onde enfermar de alzheimer e sentirse só "estando", durando, ocupando. A peza complétase cunha gravación de audio que reproduce o son da escritura da mesma na súa totalidade, cunha duración coincidente co tempo real que a autora invertiu na realización da imaxe. A contemplación queda así ligada á escoita, cedendo protagonismo á unha recepción máis experiencial, facendo fincapé no carácter procesual da obra.


Berio (dureé)

Tinta y acrílico sobre lienzo circular de 50 cm. de diámetro, equipo de sonido
Grabación y edición sonido: Jesús Andrés Tejada
2015

Berio (dureé) es un retrato formado por palabras en el que se echa mano de la memoria automática para construir al modelo a través de un inventario discontinuo; éste va recogiendo acontecimientos personales de carácter íntimo entretejidos con una selección de eventos históricos relevantes yuxtapuestos a los primeros, en orden aleatorio. El conjunto caligráfico va generando, a la vez, el dibujo de una prenda de abrigo, de un lugar de refugio donde enfermar de alzheimer y sentirse sólo "estando", durando, ocupando. La pieza se completa con una grabación de audio que reproduce el sonido de la escritura de la misma en su totalidad, con una duración coincidente con el tiempo real que la autora invirtió en la realización de la imagen. La contemplación queda así ligada a la escucha, cediendo protagonismo a una recepción más experiencial, haciendo hincapié en el carácter procesual da obra.

Berio (dureé)
Berio (dureé)
Berio (dureé)